Hvorfor bruge SDQ til opfølgning på forløb?

SDQ giver et bredt billede af barnets eller den unges psykosociale trivsel og funktion i samspil med omgivelserne. Kombineret med at skemaet er kort og velaccepteret af brugerne betyder det, at SDQ ud over at være et afklaringsværktøj også er velegnet til senere opfølgning. 

Fornyede SDQ-besvarelser vil give vigtige tilbagemeldinger om udviklingen i den mellemliggende periode. Det vil både kunne dokumentere positive ændringer og afdække, hvis der er væsentlige forhold, som det ikke er lykkedes at ændre. I så fald kan de nye besvarelser eventuelt danne baggrund for en revurdering af indsatsen. Peger forløbet på, at en børnepsykiatrisk vurdering kunne være relevant, vil de to sæt SDQ-besvarelser udgøre en værdifuld ledsagende dokumentation til en henvisning. 

Der findes en særlig opfølgningsversion af SDQ, hvor der er indføjet to spørgsmål om henholdsvis udviklingen siden påbegyndelsen af et forløb og oplevelsen af dette. Derudover er spørgsmål og beregning af scores uændrede fra det almindelige skema. Dog anmodes informanterne i opfølgningsversionen om at basere deres svar på den seneste måned og i stedet for det seneste halve år.  

Opfølgningsversionen er endnu ikke tilgængelige elektronisk. I praksis kan man dog udmærket bruge de almindelige SDQ-udgaver også til opfølgning. Det bedste tidspunkt for en sådan vil afhænge af de konkrete omstændigheder, men ofte vil et interval på 3-9 måneder være passende. 

Uanset den anvendte version vil det mest informative være udviklingen i score for påvirkning af trivsel og funktion. Den foreliggende dokumentation peger nemlig på, at denne score sammenlignet med den samlede problemscore giver et mere præcist billede af barnets eller den unges situation. Det hænger sammen med, at score for påvirkning af trivsel og funktion er et mere direkte udtryk for, hvor meget eventuelle vanskeligheder fylder i dagligdagen. 

Tilsvarende tyder forløbsdata fra flere undersøgelser på, at score for påvirkning af trivsel og funktion tydeligere end den samlede problemscore viser de ændringer, der sker i forbindelse med målrettede indsatser.