Sundhedsstyrelsen har indtil videre udgivet tre forløbsprogrammer vedr. børn og unge med psykiske vanskelighed:

Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

I alle tre nævnes SDQ som et basalt redskab i det tværfaglige arbejde. Afhængig af den konkrete problemstilling vil der skulle suppleres med andre redskaber.

SDQ er med på Socialstyrelsens nettoliste over validerede instrumenter ved udvikling af sociale indsatser. Her anbefales det som førstevalg ved vurdering af børns trivsel.

Børne- og Undervisningsministeriet har i juni 2020 udgivet “Faglige anbefalinger vedr. udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR“.

Her peges der på brug af SDQ  i flere sammenhænge: Som redskab til indledningsvis at få overblik over vanskeligheders karakter og omfang, som støtte til vurdering af, hvornår viderevisitation til børnepsykiatrisk specialistniveau evt. kunne være relevant og endelig til opfølgning på effekten af eventuelle indsatser. 

Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.